TSY Basic Training | 1. + 2.11.18

580.00

TSY Intermediate | 3.-4.11.18

580.00

TSY Advanced Training | 16. + 17.11.18

580.00

Basiswissen Psychotraumatologie | 7. + 8.12.18

580.00

TSY Basic Training | 28.-29.3.19

580.00

TSY Advanced Training | 28.-29.6.2019

580.00

TSY Intermediate | 30.-31.3.2019

580.00

Basiswissen Psychotraumatologie | 3.-4.5.2019

580.00